گالری

بخشی از پوستر های سال 87

دومین جشنواره پوستر خلیج فارس برگزار شده در اردیبهشت 1387 در فرهنگ سرای پایداری، فرهنگ سرای مترو و نگارخانه گلبرگ با داوری قباد شیوا، مصطفی اسدلهی، فرزاد ادیبی و محمد اردلانی